ORSAKEN TILL ATT BOKEN SKREVS

AXIRA AB

Orsaken till att boken skrevs var speciellt av två orsaker;

 

dels att jag fortfarande lever efter att genomgått två canceroperationer, den första 2003

som var mycket svår och omfattande där förutom cancertumören GIST (11x15cm), även

bortopererades flera livsviktiga organ.

 

Efter den andra canceroperationen 2006 (tumörens omkrets 6 cm) hade bildats genom

metastaser, fick beskedet att min överlevnad endast var ca 18 månader trots intagande

av bromsmedicinen GLIVEC (en aktiv substans som kallas imatinib och verkar genom att

hämma tillväxten av onormala celler). Det hade tidigare konstaterats att GIST inte tar på

cytostatika eller strålning, trots denna upplysning ”LEVER JAG fortfarande PÅ ÖVERTID”

 

samt

 

att Försäkringskassans beslut vinner vid överklagningar i 80 – 90 % av målen, orsaken till

detta är inte känt av allmänheten.

 

Trots att jag tidigare varit verksam som jurist hade jag inte denna kunskap eller insikt

om att några enskilda försäkringskassehandläggare med sin inkompetens och lögner

genom ”klippande och klistrande” i sina beslut hade en sådan makt och stöd inom sin egna

organisation samt att deras beslut i förlängningen även ”svaldes” av Förvaltningsrätter och

Kammarrätter.

 

Det mest anmärkningsvärda är även att vid processföring / överklagning av försäkrings-

kassemål, har den enskilde personen / den klagande ingen rättshjälp!!! dessutom är

det en omvänd bevisföring d v s det är den klagande som skall bevisa motsatsen till

Försäkringskassans påståenden.

 

Vid överklagning till Förvaltningsrätten, vars nämnd består av en lagfaren jurist som

ordförande samt tre lekmän s k nämndemän, till detta finns en handläggande jurist som är

föredragande i målet, oftast en oerfaren jurist som inte är beslutande vid nämndsamman-

trädet. När handläggaren kallar nämndemännen till sammanträdet bifogas ett förslag till

domstolsavgörandet.

 

Oftast tar nämndemännen inte del av handlingarna (öppnar inte ens akterna) utan

deras tillit till beslut grundas enbart på den föredragande juristen (som i bästa fall) läst

igenom hela materialet RÄTTSSKANDAL (domstolarna har en ambition att nedbringa sina

balanser, kvalitén kan tyvärr bli därefter).

 

När den medicinska forskningen och läkare kämpar med och för patienters överlevnad

samt försöker ge patienter ett så drägligt liv som möjligt finns det en statlig myndighet

vars några inkompetenta handläggare har en förmåga att medvetet försöka ”knäcka”

försäkringstagare både psykiskt och ekonomiskt med ledningens ”goda minne”!!!

 

Genom att tagit del av en hel del material från patienter / försäkringstagare som blivit

utsatta av Försäkringskassan på ett felaktigt sätt har jag på så sätt gjort mig till tolks för

dessa försäkringstagare genom att i boken belysa flera exempel.

 

I boken redogörs även för utrikesminister Anna Lindhs tragiska och onödiga bortgång

september 2003, orsaken till att detta skrevs var efter egna erfarenheter från Karolinska

sjukhusets Akutmottagning i Solna som hade upplevs några månader tidigare (juli 2003)

där jag behandlades eller snarare inte behandlades vid denna akutmottagning utan istället

skickades hem. Läkarna upptäckte inget fel.

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala blev istället RÄDDNINGEN, när dessa samma dag

upptäckte en mycket stor cancertumör.

 

BOKEN ÄR MYCKET LÄTTLÄST.

 

Christer